Contact

Heb jij gewerkt in Groot Brittannië en daar pensioen opgebouwd?

Voor pensioenen die in het Verenigd Koninkrijk worden gelaten kunnen bijzondere belastingverplichtingen gelden. De Britse belastingdienst HMRC implementeerde in 2006 nieuwe pensioenregels en sindsdien maakt de QROPS-regeling (Qualifying Recognised Overseas Pension Scheme) het mogelijk om uw pensioengelden over te hevelen naar een ander rechtsgebied en uw investering te vrijwaren van belastingverplichtingen in het Verenigd Koninkrijk.

Bovendien kunnen deelnemers aan Britse pensioenregelingen die buiten het Verenigd Koninkrijk wonen, profiteren van meer flexibiliteit en controle.

Ons Nederlandse kantoor is ter zake deskundig en kan u helpen om de juiste beslissing te nemen bij het overhevelen van uw pensioen uit het Verenigd Koninkrijk, rekening houdend met het lokale en het Britse perspectief.

Lees de veel gestelde vragen hieronder om meer te weten te komen over het onderwerp en erachter te komen of een QROPS u voordelen kan opleveren.

 1. Waarom zou u een pensioen in het Verenigd Koninkrijk overhevelen naar een QROPS-regeling?
  • QROPS biedt u de mogelijkheid om uw pensioengelden onder te brengen in fondsen die luiden in alle belangrijke valuta’s.
  • Er zijn meer beleggingskeuzes en u heeft meer controle. Binnen QROPS heeft u toegang tot alle belangrijke beleggingscategorieën.
  • U kunt tot 30% van uw pensioenbedrag ineens laten uitbetalen als u de leeftijd van 55 jaar bereikt.
  • Het is mogelijk om verschillende pensioenen in één regeling onder te brengen.
  • Geen verplichting om een annuïteit af te sluiten, dus meer flexibiliteit wanneer u begint op te nemen.
  Indien u uw pensioen in het Verenigd Koninkrijk niet overhevelt naar een ander rechtsgebied, zoals Malta, in een QROPS-regeling, dan wordt het pensioenbedrag bij uitkering ineens belast met 45% als onderdeel van het Britse successierecht.Krachtens het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting bent u in de meeste gevallen geen Britse inkomstenbelasting verschuldigd over pensioenuitkeringen, maar betaalt u in Nederland wel inkomstenbelasting tegen een progressief tarief tot 52%. Dit geldt alleen voor personen die geen ingezetene van Groot-Brittannië waren in de vijf jaar voor hun overlijden of uitkering.
 2. Wat zijn de voordelen van overheveling van mijn pensioenplan naar Malta in het kader van de QROPS-regeling?Er bestaat een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Malta, dus de pensioenuitkeringen worden alleen belast in het land waar de persoon woonachtig is. Op grond van dit verdrag worden uitkeringen van een QROPS-pensioen overgeheveld naar Malta in principe niet belast in het Verenigd Koninkrijk of Malta.Indien de uitkeringen geen loon uit vroegere dienstbetrekking en geen lijfrente-inkomsten betreffen, dan zijn de uitkeringen alleen belastbaar in Nederland en niet in Malta, uit hoofde van het artikel Overige Inkomsten.Voor socialeverzekeringspensioenen en overheidspensioenen gelden andere regels en bepalingen. Het overhevelen van uw pensioen naar Malta in het kader van de QROPS-regeling brengt verschillende voordelen met zich mee:
  • Uitkeringen niet onderworpen aan Britse inkomstenbelasting
  • Geen successierecht in Malta
  • Niet onderworpen aan Brits successierecht
  • Niet onderworpen aan de 45% belasting bij uitkering ineens
  Er zijn twee belangrijke uitzonderingen op deze beschermingsmaatregelen. Vanzelfsprekend zijn uitkeringen alleen gevrijwaard van Britse inkomstenbelasting indien u geen ingezetene bent van het Verenigd Koninkrijk maar van Nederland. Daarnaast is de 45% belasting op uitkering ineens bij overlijden wel verschuldigd indien u in de vijf jaar voorafgaand aan de uitkering in het Verenigd Koninkrijk woonachtig bent geweest.
 3. Waar worden uw pensioen en de onderliggende activa ondergebracht?Om uw pensioenpot verder te beschermen, terwijl uw pensioenregeling wordt beheerd in Malta, worden de beleggingen gewoonlijk gehouden in een pakket bij enkele van de grootste levensverzekeringsmaatschappijen gevestigd in Isle of Man. Van alle grote offshore centra is Isle of Man een van de weinige die een wettelijke compensatieregeling kent voor levensverzekeringsmaatschappijen, waardoor het een van de veiligste locaties wereldwijd is. De compensatieregeling is het resultaat van de Isle of Man Life Assurance (Compensation of Policyholders) Regulations 1991.Deze beschermingsregeling wordt beschouwd als een vangnet voor polishouders omdat deze compensatie kunnen vorderen in het onwaarschijnlijke geval dat de maatschappij in staat van insolventie geraakt. De compensatieregeling biedt beleggers bescherming tot 90% van de poliswaarde.
 4. Hoe wordt uw pensioen belast in het Verenigd Koninkrijk?Pensioenuitkeringen worden in het Verenigd Koninkrijk in de meeste gevallen belast als arbeidsinkomen. Volgens de huidige regelgeving geïmplementeerd in april 2006 geldt voor de verschillende goedgekeurde regelingen dezelfde fiscale behandeling als voor geregistreerde pensioenregelingen. Dus ook voor kleine pensioenregelingen in eigen beheer, individuele pensioenregelingen, zelf geïnvesteerde pensioenplannen en bedrijfspensioenregelingen.– Brits successierechtUitkering ineens uit de pensioenregeling bij overlijden wordt niet meer belast als de nabestaanden jonger dan 75 zijn, zoals vastgelegd in nieuwe regelgeving in 2011. Er zijn echter nog veel situaties waarin pensioenuitkeringen onderworpen zijn aan Britse successierechten of andere belastingen.
  • Sinds 6 april 2015 worden uitkeringen ineens belast met 45% als de nabestaande 75 jaar of ouder is. Uitkeringen ineens nadat al is begonnen met opnemen worden tegen hetzelfde tarief belast. In beide gevallen is geen successierecht meer verschuldigd na betaling van de 45%.
  • Opnames die worden ontvangen door een nabestaande ouder dan 75 jaar kunnen belast worden met 40% successierecht als ze niet worden uitgegeven voor het overlijden.
  • Indien de nabestaande overlijdt voor het bereiken van de 75-jarige leeftijd, en er eerder geen opnames of uitkeringen ineens zijn geweest, dan is de uitkering ineens na het overlijden onbelast.
 5. Hoe werkt het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland?Het verdrag ondertekend door de beide landen bepaalt dat pensioenuitkeringen alleen belastbaar zijn in het land waar de persoon woonachtig is. Dit geldt ook voor vergelijkbare uitkeringen zoals lijfrente-uitkeringen.Hoewel dit in het algemeen is hoe pensioenuitkeringen worden belast, kunnen ze ook in het Verenigd Koninkrijk belastbaar zijn in bepaalde omstandigheden:
  • Aftrek van bijdragen in het Verenigd Koninkrijk en uitkeringen niet belast in Nederland tegen het toepasselijke tarief
  • Aftrek van bijdragen in het Verenigd Koninkrijk en minder dan 90% van de bruto-uitkeringen belast in Nederland
  • Uitkering ineens, ontvangen voor de ingangsdatum van het pensioen
  Deze voorwaarden blijven gelden, ook als het pensioen al is overgeheveld naar een ander rechtsgebied, omdat het Verenigd Koninkrijk bevoegd blijft belasting te heffen als eerstgenoemde staat.Gewoonlijk zijn deze omstandigheden niet van toepassing op pensioenuitkeringen en is het pensioeninkomen alleen belastbaar in Nederland krachtens het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting.Om uw pensioenuitkeringen te vrijwaren van inkomstenbelasting en van de heffing van 45% op uitkering ineens bij overlijden, kunt u kiezen voor een QROPS en uw pensioen overhevelen naar een ander rechtsgebied met lagere tarieven en zonder successierecht zoals Malta. Dit is een aantrekkelijke optie omdat de voorwaarden zeer gunstig zijn.
 6. Wat betekent uw buitenlandse pensioen voor uw inkomstenbelasting in Nederland?In Nederland wordt de inkomstenbelasting vastgesteld aan de hand van het boxensysteem. Er zijn drie inkomensboxen met ieder een eigen tarief. Inkomen in box 1 wordt progressief belast, terwijl inkomen in box 2 en box 3 wordt belast tegen een vast tarief.Box 1Hieronder valt inkomen uit onderneming, werk en woning. Pensioenuitkeringen worden beschouwd als inkomen uit werk. Dit inkomen wordt belast tegen progressieve tarieven van 5,1% tot 52%.Box 2Inkomen uit aanmerkelijk belang, d.w.z. een aandelenbelang van 5% of meer, wordt belast tegen een tarief van 25%. Dividend en verkoopwinst vallen in box 2.Box 3Hieronder valt inkomen uit sparen en beleggen. Voor niet-ingezetenen die inkomen uit sparen en beleggen hebben afkomstig uit Nederland, gelden de belastingregels van box 3. Dit inkomen wordt belast tegen een tarief van 30%, waarbij een vast percentage van 4% van de grondslag als voordeel wordt gerekend.Nederlandse belasting op buitenlandse pensioenenBuitenlandse pensioenuitkeringen worden gewoonlijk belast in box 1 als inkomen uit vroegere dienstbetrekking, zolang de pensioenuitkeringen aftrekken en vrijstellingen van belastingen hebben benut. Indien geen aftrekken of vrijstellingen zijn gevorderd, kunnen de pensioenuitkeringen worden belast als inkomen uit sparen en beleggen in box 3.Andere belangrijke overwegingen:
  • Geen vrijstellingen buitenlands pensioen
  • Uitkeringen ineens worden hetzelfde belast als periodiek pensioeninkomen
  • Geen nettovermogensbelasting in Nederland
  SuccessierechtenOver nalatenschappen ontvangen van Nederlandse belastingingezetenen is belasting verschuldigd. Als een buitenlands pensioen niet voor vrijstelling in aanmerking komt, kan hierover successierecht verschuldigd zijn. De tarieven van successierechten liggen tussen de 10% en 40%.

Bij Blacktower weten we hoe belangrijk het is om naar onze klanten te luisteren, dus neem gerust contact op als u vragen heeft of meer informatie wenst.

Select your country

Please select your country of residence so we can provide you with the most relevant information:

You are currently viewing the Blacktower Financial Management EU website.

You may be looking for the Blacktower United States website.

Blacktower United States > X Stay on this site

Or choose your country.